بخش نهم: امور مربوط به اتباع بیگانه


9-1) کارت اقامت
کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از وزارت کشور «اداره امور اتباع بیگانه» همراه تائیدیه کتبی اداره امور اتباع بیگانه قابل تأیید می باشد.

9-2) کارت تردد
کارت تردد اتباع خارجی جهت استفاده داخلی صادر گردیده است قابل ترجمه و تأیید نیست.

9-3) گواهی های مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه، مانند تعداد فرزند و مشخصات همسر صادره از وزارت کشور با ارائه گواهی صادره از سوی مقامات ذیصلاح وزارت کشور قابل تأیید است.

9-4) گواهی ولادت
ترجمه گواهی ولادت اتباع خارجی با دارا بودن مهر ثبت احوال امور خارجه یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز قابل تایید است.

9-5) گواهی فوت
ترجمه گواهی فوت اتباع خارجی متوفی در ایران با ارائه گواهی فوت از بیمارستان با مهر پزشک و سازمان نظام پزشکی یا پزشک قانونی قابل تایید است.

9-6) اسناد مربوطه به ازدواج های بنیاد صدر
ترجمه ازدواج های شرعی صادره از (بنیاد صدر) مربوط به اتباع خارجی که در ایران دارای سفارتخانه نیستند قابل تایید نیست.

9-7) کارت سبز اتباع بیگانه
ترجمه کارت سبز اتباع بیگانه، ضمن صدور گواهی از فرمانداری های محل سکونت جهت اصالت کارت سبز به استناد بخشنامه قابل تایید است.

9-8) گواهی ازدواج خارجیان
ترجمه گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) با ارائه نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با مهر و امضای معرفی شده قابل تایید است.