بخش اول: ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه


1-1) شناسنامه
شناسنامۀ افراد بالای 15 سال حتماً باید عکس دار باشد.
شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه باشد.
شناسنامه مخدوش قابل ترجمه و تایید نمی باشد.
طبق بخشنامه وزارت امور خارجه، کلیه صفحات شناسنامه افراد بالای پانزده سال ترجمه و چنانچه ازدواج، طلاق، فوت همسر، و مشخصات فرزندان قید شده باشد عینا ترجمه و چنانچه واقعه ای ثبت نگردیده باشد عبارت «تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزندان در شناسنامه ثبت نگردیده است» توسط مترجم درج گردد.

1-2) کارت ملی
اصل کارت ملی قابل تأیید است.

1-3) گواهی فوت
اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر ادارۀ ثبت احوال با ارائۀ شناسنامه متوفی قابل تأیید است. تمامي گواهي‌هاي صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر اين سازمان قابل ترجمه و تاييد است.

1-4) گواهی تجرّد
گواهی تجرّد صادره از اداره ثبت احوال امورخارجه قابل تأیید است.

1-5) گواهی ولادت
گواهی ولادت اتباع داخلی با مهر پزشک مربوط و تایید سازمان نظام پزشکی تا 15 روز قابل تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابلیت تأیید دارد.
گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امورخارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل تأیید است.

1-6) سند ازدواج
سند ازدواج یا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی قابل تأیید است. گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است. ضمنا ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست. ازدواج موقّت و اقرار بزوجیّت در صورتی تأیید می شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد. جهت تایید ترجمه رسمی سند ازدواج یا رونوشت آن، شناسنامه یکی از طرفین ازدواج باید ارائه شود.

1-7) سند طلاق
سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتیکه ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل تأیید است.
احكام طلاق: احكام طلاق يا اقرار عدم امكان سازش كه منجر به جدائي نگرديده باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست. چنانچه مراجعه كننده اظهاربه جدايي نمايد، ارائه سند طلاق يا شناسنامه كه در آن واقعه طلاق به ثبت رسيده باشد براي استناد سند ترجمه شده الزاميست.

1-8) گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و طبق اعلام پلیس بین الملل از تاریخ صدور 3 ماه برای ترجمه اعتبار دارد و سندی که تاریخ آن گذشته باشد، قابل ترجمه و تایید نیست.

1-9) کارت پایان خدمت و معافیّت
کارت پایان خدمت ومعافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل تأیید است لکن کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست. بدیهی است گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل تأیید می باشد.

1-10) گواهینامه رانندگی
گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می شود قابل تأیید می باشد. گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را داراست.

1-11) وصیتنامه
ترجمه وصیتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تایید است و چنانچه وصی فوت نموده باشد، تنفیذ وصیت نامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه جهت اسناد الزامی است. لازم به ذکر است اقلیت های مذهبی از این قاعده مستثنی هستند.