بخش سوم: مدارک تحصیلی


3-1) مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)
ترجمۀ کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید ادارۀ آموزش و پرورش منطقه قابل تأیید است.