بخش دهم: استاد و مدارک صادره در خارج از کشور


10-1) مدارک صادره در خارج از کشور با تأیید کنسولگری ایران در کشور محل صدور مدارک مزبور و با تایید وزارت امور خارجه ایران قابل تأیید است. (در كشور آمريكا، سفارت پاكستان در واشنگتن حافظ منافع ايران است)

10-2) گواهی های صادره از طرف سازمانهای دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارتخانه های خارجی و وزارت امور خارجه قابل ترجمه و تأیید نمی باشد. مگر گواهی های مزبور فاقد عنوان باشد که در اینصورت قابل ترجمه و تأیید است.

10-3) گواهی های صادره از شرکتهای ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.