برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دارالترجمه رسمی بنیاد جهانی و مشاوره انجام خدمات ترجمه خود با ما تماس بگیرید.

 

تلفن:

031-32226639

 

فکس:

031-32229912

 

رایانامه:

info@universal-foundation.ir

 

واتس‌اپ:

983132226639+

 

مشتریان می بایست در مرحله اول به نکات ذیل جهت ترجمه و تایید رسمی اسناد توجه داشته باشند:


- اصل تمامی اسناد در طول روند ترجمه و تایید الزامی است.
- ارائه کپی صفحه اول پاسپورت یا اسپل صحیح اسامی مورد نظر مشتری در هر مدرک جهت دوری از اشتباه ضروری است.در صورت عدم ارائه آن، اسپل اسامی طبق نظر مترجم درج خواهد شد.

- ارائه مدارک مکمل جهت تایید اسناد اصلی در صورت لزوم.
- تکمیل شرایط احراز و تایید مدارک مطابق مندرجات ذیل جهت جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان.

 

شرایط احراز تایید ترجمه رسمی اسناد و مدارک گوناگون مطابق شرایط ذیل محقق می گردد:

بخش اول: ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه

بخش دوم: اسناد

بخش سوم: مدارک تحصیلی

بخش چهارم: مدارک دانشگاهی

بخش پنجم: گواهی های آموزشی

بخش ششم: اسناد مربوط به شرکت ها

بخش هفتم: گواهی های کار

بخش هشتم: گواهی های متفرقه

بخش نهم: امور مربوط به اتباع بیگانه

بخش دهم: استاد و مدارک صادره در خارج از کشور


توصیه می شود قبل از شروع اقدامات، مدارک لازم و شرایط اخذ تایید آنها را به دقت با مرجع مربوطه چک نمایید زیرا در عمل همیشه شرایط توضیح داده شده برقرار نمی باشد. شایان ذکر است که نظر نهایی را کارشناسان اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه خواهند داد.