بخش هشتم: گواهی های متفرقه


8-1) کارت واکسیناسیون
کارت واکسیناسیون با تأیید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل تأیید است و کارتهای صادره از انستیتو پاستور با مهر معرفی شده آن قابل ترجمه و تأیید است.

8-2) پروندۀ بهداشتی دانش آموزان
مدارک مزبور صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی یا آموزش و پرورش منطقه قابل تأیید می باشد.

8-3) قبوض آب، برق، تلفن و گاز
اصل قبوض آب، برق، گاز و تلفن قابل تأیید است.

8-4) فیش های حقوقی
فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر کارگزینی تأیید بوده و فیش های حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل تأیید است.

8-5) موجودی حساب بانکی
گواهی موجودی حساب های بانکی (گواهی تمکن مالی) و یا پرینت گردش حسابها  در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء معرفی شده بانک ذیربط و سپس با تایید اداره امور بین الملل بانک مربوطه قابل تأیید است.

8-6) گذرنامه
ترجمه گذرنامه و رونوشت برابر با اصل آن قابل تآیید است.

8-7) کارت بازرگانی
کارت بازرگانی با تایید وزرات بازرگانی قابل تائید است.

8-8) گواهینامه های دریانوردی
گواهینامه های دریانوردی با مهر کشتیرانی قابل تأیید است.

8-9) احکام قهرمانی و رشته های ورزشی
احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل تأیید می باشد.

8-10) بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات
بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرک یا مهر سازمان هواپیمائی کشوری یا سازمان بنادر و کشتیرانی، یا وزارت راه و ترابری قابل تأیید است.

8-11) گواهی های کشتیرانی
گواهیهای صادره از کشتیرانی جمهوری اسلامی ممهور به مهر کشتیرانی یا وزارت بازرگانی قابل تأیید است.

8-12) خرید و فروش کشتی
اسناد خرید و فروش کشتی ها با مهر دفاتر اسناد رسمی و با تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل تأیید است. همچنین اسناد کشتی های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات مربوطه کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امورخارجه در ایران قابل تائید است و در صورتیکه قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل تأیید خواهد بود.

8-13) گواهی های وکلاء
گواهی های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با تأیید کانون وکلاء یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قابل تأیید است. ضمنا متذکر می شود چنانکه گواهی های صادره مربوط به پرونده مطروحه در دادگاه باشد ضمن تصدیق شعبه مربوطه قابل تایید است.

8-14) گواهی های فرهنگی هنری
گواهی های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل تأیید می باشد و گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا مؤسسات هنری باستناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط مانند ادارۀ ارشاد ، آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیّت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل تأیید است.

8-15) گواهی های بهداشتی غذایی برای صدور محموله های غذایی به خارج از کشور با تأیید «معاونت غذا و دارو» یا «دانشگاه های علوم پزشکی» یا «ادارۀ کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی» (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قابل تأیید است.

8-16) گواهی سابقه بیمه کاری
گواهی سابقه بیمه که از شعبات سازمان بیمه اجتماعی اخذ می گردد با مهر و امضای شعبه قابل تاییدخواهد بود.

8-17) پروانه کسب
ترجمه پروانه کسب قابل تایید رسمی است.

8-18) گواهی های استاندارد محصولات صادراتی
ترجمه اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی با دارا بودن مهر و امضای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی قابل تایید است.

8-19) شناسنامه ساختمان و پایان کار
ترجمه شناسنامه ساختمان و پایان کار با دارا بودن مهر شهرداری محل احداث بنا قابل تایید نمی باشد.

8-20) تقدیرنامه ها
ترجمه تقدیرنامه ها قابل تایید می باشد. تایید تقدیرنامه های دانشگاهی در صورت قید مدرک تحصیلی منوط به ارائه مدرک مورد استناد است.

8-21) گواهی های انجمن مهندسین
ترجمه گواهی های صادره از از سوی انجمن مهندسین با دارا بودن مهر انجمن ها و ارائه دانشنامه قابل تایید است.