بخش چهارم: مدارک دانشگاهی


4-1) کارت دانشجویی
کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل تأیید نمی باشد.

4-2) ارزشنامه های تحصیلی
ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور توسط وزارت علوم یا بهداشت (صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی قابل تأیید نیست، باستثناء مواردیکه وزارت مربوطه بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید می کند. بنابراین ارزشنامه های تحصیلی کاربرد داخلی داشته و اصولاً قابل تأیید نیست.
لازم به ذکر است در صورت ارائه ارزشنامه تحصیلی بدون مهر بلامانع بودن ترجمه، صاحب سند می تواند اصل سند صادر شده در خارج از کشور را به تایید وزارت امورخارجه رسانده و سپس توسط مترجم رسمی به فارسی برگردان نموده و بعد از آن به زبان مورد نیاز خود ترجمه نماید.

4-3) مدارک صادره از دانشگاههای دولتی
دانشنامه مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا ، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل تأیید است.
مدارک لازم برای کسب تأیید عبارت است از:
1)  برگه تسویه حساب دانشگاه؛
2) کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان؛
3) مدارک دانشگاهی مورد نظر برای تأیید که مهر و امضاهای مقامات دانشگاهی مربوطه را دارد.

4-4) مدارک صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل تأیید است.

4-5) مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد مزبور قابل تأیید است.
4-5-1) دانشنامه های جدید دانشگاه آزاد که دارای هولوگرام می باشد نیاز به تایید سازمان مرکزی ندارند.
4-5-2) دانشنامه های قدیمی دانشگاه آزاد که فاقد هولوگرام می باشد، می بایست توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تایید شود.
البته شایان ذکر است ریزنمرات ویژه ترجمه رسمی با فرمتی خاص توسط سازمان مرکزی برای تمامی واحدهای دانشگاه آزاد تهیه می شود که می بایست دارای مهر و امضای رئیس سازمان مرکزی دانشگاه آزاد باشد و برای تایید ریز نمرات، می بایست دانشنامه همراه باشد. همچنین برای درج مهر استعلام روی دانشنامه های قدیمی، باید خود شخص مراجعه کرده یا شخصی را از طریق تنظیم وکالتنامه محضری رسمی، بعنوان وکیل به دانشگاه آزاد معرفی کند. وکیل باید با وکالتنامه محضری و کارت ملی خود به دانشگاه آزاد رجوع کند.  در سایر موارد، به غیر از خود شخص فارغ التحصیل، دیگران نیز می توانند به دانشگاه آزاد رجوع کنند.

4-6) گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
ترجمه گواهی های مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با امضاء معرفی شده دانشگاه و تأیید سازمان مرکزی قابل تأیید می باشد.

4-7) گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی
ترجمه گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های دولتی با مهر و امضای دانشگاه یا دانشکدۀ , و ارائه حکم کارگزینی ذیربط قابل تائید است.

4-8) مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی
اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تأیید می باشد.

4-9) مدارک صادره از دانشگاههای علمی کاربردی
اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تأیید می باشد. دانشجویان علمی کاربردی باید به مرکز خود مراجعه کرده و با خود عکس پرسنلی و کپی لیست قبولی در کنکور را به همراه نامه فارغ التحصیلی و نامه تسویه حساب به همراه داشته باشند.

4-10) مدارک صادره از دانشگاههای پیام نور
اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تأیید می باشد. فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور باید با برگه تسویه حساب و تقاضای اخذ مدرک (خطاب به اداره امور آموزشی پیام نور) به آدرس مرکز پیام نور مراجعه کنند و پس از انجام تشریفات اداری دانشگاه پیام نور، به آدرس وزارت علوم مراجعه کنند.  

4-11) مدرک کاردانی اخذ شده از آموزشکده های فنی و حرفه ای
ابتدا میبایست به مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم واقع در شهرک غرب(قدس) خیابان تربیت معلم مراجعه کرده و پس از تایید مدارک در این مرکز با مهر و امضاهای معرفی شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل تأیید می باشد.

4-12) مدارک و دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور
دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل تأیید است.

4-13) مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه
مدارک صادره از حوزه های علمیّه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل تأیید است.

4-14) کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی
ترجمه کارت نظام پزشکی  و نظام مهندسی با تایید سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی (اخذ استعلام) با ارائه مدرک تحصیلی تایید شده توسط سازمان مربوطه قابل تأیید است.

4-15) سرفصل دروس
سرفصل دروس برای کلیّه رشته های تحصیلی و کلیّه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برحسب مورد قابل تأیید است.

4-16) کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری
کارنامه های کنکور سراسری قابل ترجمه و تایید نمی باشد.

4-17) تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد
گواهی قبولی از دانشگاه های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم و برای دانشگاه های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل تأیید است.

4-18) مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران
مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است.

4-19) مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور
مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور و وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است.

4-20) پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تأسیس داروخانه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل تأیید بوده با دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت برای ترجمه ضرروت دارد.

4-21) کارت دانشجوئی
ترجمه کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل تایید نیست.

4-22) کارت مربی گری
ترجمه کارت مربی گری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل تایید است.

4-23) کارت اقتصادی
ترجمه کارت اقتصادی با دارا بودن مهر وزارت اقتصاد و دارایی قابل تایید است.