بخش پنجم: گواهی های آموزشی

 

5-1) گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای
گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان قابل تأیید است به شرط آنکه فرم تایید استاندارد آن از اداره ارزشیابی و مهارت سازمان فنی و حرفه ای اخذ شود.

5-2) گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی
گواهی های صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) از طرف ادارات یا سازمانهای دولتی یا دانشگاه ها قابل تأیید است.

5-3) گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان
گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی اداره می شوند، با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی برای شرکت قابل تأیید است و در غیراینصورت مجوز وزارت آموزش و پرورش ضرورت تامه دارد.

5-4) گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی
گواهیهای صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی شرکت قابل تأیید است.

5-5) گواهیهای آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی
گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل تأیید می باشد.

5-6) گواهی های آموزشی کوتاه مدت از سازمان ها
ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه آموزشی ایز ایران ممهور به مهر مرجع صادر کننده قابل تایید است.