بخش هفتم: گواهی های کار

 

نکته: چنانچه در گواهی کار عنوان یا میزان تحصیلات ذکر شود ارانه مدرک تحصیلی مرتبط الزامیست و چناچه اشتغال تمام وقت باشد ارائه دفترچه بیمه یا سوابق بیمه ای مرتبط به دوره زمانی گواهی که به تایید سازمان بیمه تامین اجتماعی رسیده باشد ضروریست.

7-1) گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی
گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده و ارانه حکم کارگزینی قابل تأیید است.

7-2) گواهی های کار صادره از مهد کودکها
گواهی های صادره از مهدکودکها و مراجعی که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیّت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل تأیید می باشند.

3- 7) گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات
گواهی کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا با ارائه اصل روزنامه رسمی و یا مهر سازمان قابل تأیید است.

7-4) گواهی های صادره از آژانسهای هواپیمائی و گردشگری:
گواهی های کار صادره از آژانسهای هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشور یا مجوز وزارت ارشاد قابل تأیید است.

7-5) گواهی های صادره از داروخانه ها
گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل تأیید است.

7-6) گواهی های کار صادره از شرکتها
گواهی های کار صادره از شرکتهای خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل تأیید است.

7-7) گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاهها
گواهی کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل تأیید است.

7-8) گواهی های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان
گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

7-9) گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی
گواهی های کار سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفترداران قابل تأیید است. و گواهی کار سایر افراد شاغل در دفترخانه ها با مهر دفترخانه کفایت می کند و گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل تأیید است.

7-10) گواهی کار صادره از واحدهای صنفی مختلف
گواهی های مزبور با تأیید اتحادیه صنف یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل تأیید است.

7-11) ترجمه گواهي مربوط به روستاهاي دور افتاده
ترجمه گواهيهاي مربوط به اشخاص در روستهاي دور افتاده با تاييد فرمانداري منطقه يا بخشداري و در صورت در دسترس نبودن، با مهر و امضاي شوراي اسلامي محل يا ناحيه انتظامي منطقه، قابل تاييد است.

7-12) گواهی بیمه
ترجمه گواهیهای صادره از بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا، بیمه ایران و ... با مهر اداره مرکزی بیمه قابل تأیید می باشد.

7-13) گواهی های کار صادره از تعاونیها
ترجمه گواهی های کار صادره از تعاونیهای مسکن و تعاونیهای مصرف قابل تایید است.

7-14) گواهیهای کار اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی
ترجمه گواهیهای کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد با مهر و امضاء معرفی شده دانشگاه  و تایید سازمان مرکزی قابل تأیید می باشد.

7-15) گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی
ترجمه گواهیهای کار مربوط به اساتید و امضاء هیئت علمی دانشگاههای دولتی با مهر و امضاء ریاست دانشگاه و تایید وزارت علوم قابل تأیید می باشد.
نکته: از درج عباراتی مانند «به سفارت ... در تهران» و «به وزارت امور خارجه» در عنوان نامه خودداری شود زیرا گواهی ها با این عناوین قابل تایید نمی باشند. در صورت لزوم می توان در انتهای گواهی این طور نوشت «این گواهی جهت ارائه به ... صادر گردیده است».