بخش دوم: اسناد


2-1) سند مالکیّت
ترجمه سند مالکیّت یا المثنای آن ممهور به مهر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. ضمنا اسناد مالکیتی که در تاریخ ترجمه در دادگاه های عمومی و انقلاب به وثیقه گذاشته شده باشد، قابل تایید نیست. همچنین ترجمه المثنی سند مالکیت که به مهر ادارات ثبت اسناد ممهور شده باشد و با داشتن مهر و امضای دفترخانه رسمی قابل تایید است. لکن کپی برابر با اصل سند مالکیّت مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نیست.

2-2) ارزیابی املاک
گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه و کارشناسان خبره به شرط تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قابل تأیید می باشد.

2-3) استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک
استعلامات ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تأیید است.

2-4) اسناد مالکیّت وسائط نقلیه موتوری
اسناد مالکیّت کلیّه وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیّت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل تأیید است.

2-5) بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول قابل تایید نمی باشد.

2-6) برگه معاملات قطعی
ارائه اصل برگه معاملات و اصل سند مالکیت.

2-7) وکالتنامه
وکالتنامه های کاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر و با ارانه اصل شناسنامه موکل (یا موکلین) قابل تأیید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن یکسال شمسی گذشته باشد که در اینصورت تنفیذ دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. ترجمه وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه قبلی قابل تأیید است.
2-7-1) وکالت در خصوص نقل و انتقال املاک منقول و غیر منقول با ارانه اصل سند مالکیت قابل تایید خواهد بود.
2-7-2) چنانچه مورد وکالت، حضانت و سرپرستی فرزند صغیر علی الخصوص فرزندان اناث باشد، اگر والدین متارکه کرده باشند، ارائه سند طلاق و در غیر اینصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظیم صورت جلسه الزامی است.
2-7-3)  وکالت در خصوص مراقبت های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر یا دیگران بدون قید حضانت یا سرپرستی بلااشکال و قابل تأیید است. بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلّق به پدر یا جدّ پدری و غیر قابل واگذاری به غیر قابل نیاز به رأی دادگاه دارد.
2-7-4) وکالتنامه هایی که برای کشورهای خارجی تنظیم می گردد، لازم است نام کشور مورد نظر در متن وکالت قید شود.

2-8) تعهّد نامه
تعهّدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر اسناد رسمی قابل تأیید است.

2-9) اقرارنامه
اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر سردفتر اسناد رسمی با ارانه شناسنامه اقرارکننده قابل تأیید است و با توجه به مفاد اقرارنامه ارائه مستند آن برای تأیید الزامی است مثلاً اقرار به فرزند خواندگی، ارائه «رأی دادگاه»، اقرار به تجرّد ارائه «گواهی تجرّد از ثبت احوال»، اقرار به زوجیّت  ارائه «سند ازدواج یا شناسنامه»، اقرار به مالکیّت ارائه «سند مالکیّت»، اقرار به نسبیّت ارائه «رأی دادگاه یا شناسنامه».

2-10) استشهادیه
استشهادیه ممضی به امضاء شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل تأیید است. بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیّت اخلاقی، تجرّد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است.

2-11) احکام دادگاهها
اصل احکام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطورکلی اوراق قضائی در صورتی قابل تأیید است که ممهور به مهر «ترجمه بلامانع است» از سوی شعبه صادر کنندۀ رأی  باشد مگر آراء غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشورکه باید ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود که در این مورد یعنی طرح دعوی بین ایرانی و طرف خارجی قطعیّت حکم ملاک نیست. در اين مورد، احكام حصر واثت كه توسط شعبه دادگاههاي عمومي و احكام حجر و قيمنامه كه توسط دايره سرپرستي صادر مي شود، استثناء است و نیاز به مهر «ترجمه بلامانع است» ندارند.

2-12) مکاتبات بین سازمان های دولتی
ترجمه مدارکی که جنبه مکاتبه بین سازمان های اداری داشته باشد، مدرک و سند رسمی تلقی نمی گردد و فقط مقررات و آئین نامه قابل تایید هستند.